اطفا حریق

سیستم اطفا حریق پرتال- خودرویی


سیستم اطفاء حریق با تکنولوژی CAFS

خودرویی

برند : F400

سیستم اطفاء حریق خودرویی (LIT 400 ) تولید شده توسط شرکت men-E

مشخصات فنی محصول

ویژگی F400
ظرفیت 400 لیتر
ظرفیت تخلیه 4200 لیتر
زمان تخلیه

خروجی 4/3 اینچ

خروجی 1 اینچ

پرتاب 8 متر    پرتاب 23 متر

1600 ثانیه     330 ثانیه

1200 ثانیه     250 ثانیه

طول شلنگ 15 متر
پرتاب مواد 8 الی 23متر
دفعات استفاده بارها تا زمان تخلیه کامل
نازل های خروجی 2 عدد )4 /3 اینچ و 1 اینچ(
اطفای کلاس های حریق A B C D K
قابلیت پیشگیری عالوه بر اطفا دارد
قابلیت چسبندگی مواد اطفایی روی کلیه سطوح
قدرت خاموش کنندگی معادل خودروی آتش نشانی نیمه سنگین
قابلیت توسعه قابل تنظیم
بدون توسعه
کم توسعه
میان توسعه
پر توسعه