شستی های اعلام حریق

شستی های اعلام حریق


 

IC0020

شستي اعلام حريق

داراي امكان برگشت به وضعيت عادی بدون نياز به شكستن شيشه روي شستي

دارای چراغ تأیید ارسال پيام وضعيت حريق به مركز كنترل اعلام حريق.

 

IC0020

IC0011E

شستي اعلام حريق خارج ساختمان

دارای سطح حفاظتی IP67

IC0011E

 

IC0021

شستي اعلام حريق با در پوش شفاف

داراي امكان برگشت به وضعيت عادی بدون نياز به شكستن شيشه روي شستي

دارای چراغ تأیید ارسال پيام وضعيت حريق به مركز كنترل اعلام حريق.

IC0021