Services-طراحی تامین و اجرای سیستم های اعلام و اطفا حریق

طراحی تامین و اجرای سیستم های اعلام و اطفا حریق

طراحی تامین و اجرای سیستم های اعلام و اطفا حریق شرکت ایمن دیار با تسلط به قوانین و ضوابط بین المللی و ملی ودر اختیار داشتن کارشناسان و مهندسان با تجربه در این زمینه، به طراحی انواع سیستم های اعلام حریق بر اساس ضوابط سازمان آتش نشانی می پردازد که موجب رضایتمندی مشتریان ما گردیده است.